Spordimassaaži kursus Tallinnas

Spordimassaaži kursus Tallinnas

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 02/04/2022 - 03/04/2022
10:00 - 17:00


Spordimassaaži kursus Tallinnas

Täienduskoolitusasutuse nimetus Alar Krautmani Terviseakadeemia
Õppekava nimetus   Spordimassaaži kursus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 30 akadeemilist tundi, millest 20 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 10 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Andrei Kipper

https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 

Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada spordimassaaži baasoskused ja -teadmised
Õpingute alustamise tingimused 
 • Keskharidus;
 • Läbitud anatoomia ja füsioloogia,  klassikalise massaaži kursus;
 • Soovituslik eelnev töökogemus massöörina ja teraapilise massaaži kursuse läbimine.
Õppe eesmärk Koolituse tulemusena omab õppija baasoskusi spordimassaaži läbiviimiseks.
Õpiväljundid  Koolituse läbinu:

1) koostab spordimassaaži läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove ning valmistab massaažiks ette töökoha;

2) viib läbi spordimassaaži, rakendades teadmisi spordimassaaži põhialustest ja spetsiifikast vastavalt seansi kavale, töötervishoiu ja ohutuse, hügieeni nõuetele ning arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;

3) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib tehtud massaaži tulemusi ja enda sooritust massöörina.

Õppe sisu
 • Spordimassaaži kolm printsiipi: millal, mida ja miks ehk ajastus, tehnikad, eesmärk;
 • Massaaži otsesed ja kaudsed toimed;
 • Näidustused ja vastunäidustused;
 • Vigastused, traumad – üldprintsiibid, millega sel juhul arvestada;
 • Spordimassaaži erinevad vormid;
 • Spordimassaaž erinevate spordialade korral – üldprintsiibid;
 • Massaaži praktilised võtted massaažilaual ja matil;
 • Soovitused peale massaaži.
Õppemeetodid Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö Õppija viib läbi 4 spordimassaaži seanssi vastavalt enda poolt koostatud kavale ja kliendi seisundile ning koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.

Iseseisev töö viiakse läbi 1 kuu jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates. Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend Spordimassaaži konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt 1 kuu jooksul. Hindamine hõlmab praktilist ja teoreetilist teadmiste kontrolli ning eneseanalüüside läbivaatust.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib spordimassaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Koolituse läbinu:

 • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • planeerib spordimassaaži kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ja kliendi soovidele;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;  
 • viib läbi spordimassaaži vastavalt koostatud kavale ja rakendades sobivaid tehnikaid;
 • juhendab klienti massaaži ajal;
 • nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks.
 • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi nelja spordimassaaži seansi kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid Massaažilaud, massaažimatt, jalarull, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.

Täienduskoolitus toimub, kui registreerub vähemalt 8 inimest. Gruppi ei võeta enam kui 20 inimest.

Kursuse toimumise aeg: 2.-3.04.2022 kl 10.00-17.00, lõunapaus 13.00-14.00.

Kursuse toimumise koht: Vana-Kalamaja 9a

Hind: 150 EUR

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla spordimassaaži kursuse õppekava.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs