'

Kutsestandard

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Milleks on kutsestandardit vaja?

Kutsestandard on:

• aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel.
• aluseks kompetentsuse hindamisel.
• abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel.
• abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele.
• abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse.
• aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.

Alar Krautmani Terviseakadeemia õppekava läbimisel omandatakse tunnistus, mis on aluseks kutseeksami tegemiseks.

Loe Eestis kehtivate kutsestandardite kohta: Kutsekoda