'

Lõpetamise info

Oluline lõpetamiseks

Kooli lõpetamise aluseks on vastava õppekava ainete läbimine täies mahus või vähemalt 75% ulatuses, eksamite sooritamine positiivsele tulemusele, praktika läbimine, referaadi/lõputöö kirjutamine ja õppemaksu tasumine.

Eksam

Eksamid tuleb sooritada nii esimese kui ka teise õppeaasta lõpus. Teoreetiline eksam koosneb üldainete küsimustest ja erialaküsimustest.
Erialaainete eksam sisaldab küsimusi erinevate õppeaasta jooksul läbitud õppetundidest. Erialaainete nimetused leiate oma õppekavast.
Lisaks teoreetilisele eksamile tuleb sooritada ka praktiline eksam oma põhierialal.

Referaat ja lõputöö

Referaat ja lõputöö koostatakse vastavalt Alar Krautmani Terviseakadeemia kirjalike tööde juhendile …PDF

REFERAAT

Esimese aasta lõpus tuleb kirjutada uurimusliku iseloomuga referaat. Referaadi maht on ca 10 lk. Referaadi koostab õpilane iseseisvalt ilma juhendajata. Referaadid tuleb ette kanda, st läbida kaitsmine. Kaitsekõne pikkus 5-10 min. Referaat tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal.

LÕPUTÖÖ

Teise aasta lõpus tuleb kirjutada lõputöö. Lõputöö maht on ca 30 lk. Lõputöö teema palume saata  kooli õppesekretärile. Grupivanem koostab tabeli, kus kõik õpilaste soovitud teemad olemas. Grupivanemad edastavad teemad sekretärile, kes edastab kõik esialgsed teemad Alar Krautmanile. Alar annab esimese tagasiside, millise teemaga edasi minna. Teemat võib soovi ja vajaduse korral edaspidi muuta.

Soovitusi lõputöö teema valikul:

Lõputöö kirjutatakse vabalt valitud teemal. Teema võiks olla soovitavalt seotud õpilase spetsialiseerumisvaldkonnaga. Teema peaks olema erinev eelmistest ja sisaldama uusi teadmisi. Ärge unustage viitamisi. Need on olulised, sest näitavad, kas võib usaldada tööd või mitte. Lõputöö võib olla referaadi edasiarendus.  Pole mõtet teha tööd massaažiliigist,  mis sulle endale meeldib aga pole veel kursusel käinud. Töö on arvestatud, kui vastab üldistele referaadi või kursusetöö kriteeriumitele ja selle tulemusest on kasu ka teistele õpilastele.

Valik teemasid referaadi või lõputöö kirjutamiseks.

Lõputöö juhendaja olemasolu on soovituslik. Väga spetsiifiliste teemade ja küsimuste puhul soovitame juhendajat terviseakadeemia õppejõudude hulgast. Juhul, kui soovite võtta juhendaja väljapoolt kooli, siis leppige kohe algul kokku, kuidas koostööd teete. Juhendamise eest hiljem laekunud arveid kool maksta ei saa.

Õppekava edukalt läbinule väljastatakse kooli lõputunnistus, mis kinnitab ettevalmistust kutseeksamiks. Kutsetunnistused väljastab Eesti Kutsekoda.