Andmekaitsetingimused

Käesolev Andmekaitsetingimuste teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Andmekaitsetingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Andmekaitsetingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamises.

Kehtiv alates 25.05.2018

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Näiteks töötleb Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta info@krautman.ee pealkirjaga ” Andmekaitsetingimused – küsimus”.

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. müügitoast);
 • veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu (sh brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.);
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie müügisalongis või (e-poes);
 • kasutaja toimingud seoses Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ e-kirjadega;
 • muud isikuandmed, mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt. Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike;
 • video ja pildi materjalide jagamine kodulehel ja ettevõtte sotsiaalmeedia kontode all.

Isikuandmete töötlemine video ja piltide puhul

Isikute jäädvustamisel lähtub Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ isikuandmete kaitse seadusest.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ korraldatavatel avalikel üritustel osaledes tuleb osalejatel arvestada, et üritust võidakse avalikustamise eesmärgil heli- või pildimaterjalina jäädvustada nii Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ kui teiste osalejate poolt.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ jäädvustab enda hallatavatel avalikel aladel toimuvat, vastavates kohtades on väljas sellest teavitavad sildid. Kursustel tehtavatel piltide ja videode kohta küsitakse luba kursuse alguses, kõigil kes ei soovi, et tema kohta visuaalset ja audiovisuaalset materjali ettevõtte kodulehel või ettevõtte hallatavates sotsiaalmeedia kontodes jagatakse on võimalus sellest keelduda kursuse alguses või kirjutada meile info@krautman.ee.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ Tallinna kontori  territooriumile on isikute ja vara kaitseks paigaldatud valvekaamerad. Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ töötleb andmeid üksnes kaamerate paigaldamise eesmärgist lähtuvalt, salvestised kirjutatakse automaatselt üle hiljemalt kahe nädala jooksul.

Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ :

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
 • kolmandate osapoolte küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja videoid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Isikuandmete jagamine

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • Tellitud toodete saatmine – tarneveoteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid.
 • Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.
 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.
 • Pildi ja video materjalid meie kodulehel ja sotsiaalmeedias.

Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ .ee kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ ee on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Kui tekis küsimus, siis palun kirjuta info@krautman.ee pealkirjaga “Andmekaitsetingimused – küsimus”.

Kliendi  (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@krautman.ee pealkirjaga “Andmekaitsetingimused – küsimus”.

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Muud sätted

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ võtab õiguse Andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta. Andmekaitsetingimuste uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Andmekaitsetingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused, tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs