Ravimiõpetus

Ravimiõpetus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 18/06/2022 - 19/06/2022
10:00 - 17:00


Õppekava nimetus   Ravimiõpetus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Jane Kallion

https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 

Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada teadmised ravimiõpetusest. 
Õpingute alustamise tingimused  Puuduvad
Õppe eesmärk* Ravimiõpetuse koolituse eesmärk on anda ravimite-, ravimtoimeainete- ja kõrvaltoimete põhiteadmised ja praktilised oskused, kuidas manustada ravimeid,  lähtudes inimese haigusseisundist ja individuaalsest lähenemisest.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • Teab ravimi olemust ja toimeainete mõju inimese organismile
 • Teab, millised on ravimite saamisallikad ja kuidas neid jaotatakse
 • Teab nimetada ravimite erinevaid vorme ja manustamisviise
 • Oskab kirjeldada ravimite manustamise üldreegleid
 • Teab kuidas säilitada ravimeid
 • Oskab anda esmaabi ravimmürgistuse korral
Õppe sisu Teemad:

 • Sissejuhatus ravimiõpetusse, üldfarmakoloogia, mõisted, ravimi toime ja ravimi kõrvaltoime, kliiniline farmakoloogia, toksikoloogia, farmakoloogia ajalugu
 • Mis on ravim? WHO ravimi definitsioon, ravimite nimetused ja toimeained, ravimite saamisallikad (ka ravimtaimed)
 • Ravimid ja inimkeha (erinevad elundkonnad ja ravimtoime, haigused, kroonilised haigused, äkkhaigestumised jne.)
 • Ravimite erinevad vormid (tahked, vedelad, pehmed ja gaasilised)
 • Ravimite säilitamine
 • Ravimite farmakoloogiline toime (toime nõrgenemine, toime väärastumine, ravimsõltuvus)
 • Levinumad teratogeenid
 • Ravimite manustamine (enteraalne, parenteraalne ja välispidine manustamine)
 • Ravimite manustamisviisid
 • Ravimite manustamise üldreeglid
 • Ravimite infolehed
 • Ravimid ja toit
 • Enamkasutatavad ravimrühmad (analgeetikumid, antibiootikumid, diureetikumid, probiootikumid)
 • Ravimite korduv manustamine (ühekordne-, lühiaegne, nädalaid, kuid, aastaid)
 • Esmaabi ravimmürgistuse korral (ravimid, alkohol, narkootikumid)
Õppemeetodid* Loeng, õppefilmid, situatsioonide lahendamine, arutelu ja analüüs, videoanaüüs, rühmatöö, praktilisi näiteid elust enesest
Iseseisev töö* Lahendab probleemülesande abivajaja seisundist ja vajadusest lähtuvalt (ravimite manustamine)
Õppematerjalide loend Konspekt, e-keskkonnad, õppevideod
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: 

 • kirjalik test
 • probleemülesande lahendamine (ravimite manustamine)

Hindamiskriteerium: 

 • testi sooritamine 85%
 • probleemülesande lahendamine (ravimite manustamine) 100%
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Erinevad ravimvormid (ravimnäidised), ravimite infolehed

Lae alla õppekava.

Kursuse toimumise aeg: 18.-19.06.2022

Kursuse hind: 120 eurot, sh KM

Koht: Vana-Kalamaja 9a

Võimalik osaleda ka Zoomi vahendusel.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs