Esmaabi koolitus

Esmaabi koolitus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 21/05/2022 - 22/05/2022
10:00 - 17:00


 

Õppekava nimetus  

Esmaabi koolitus
Õppekavarühm  Töötervishoid ja -kaitse
Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Jane Kallion
https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada teadmised esmaabi andmisest. 
Õpingute alustamise tingimused  Puuduvad
Õppe eesmärk* Esmaabi koolituse eesmärk on anda esmaabi põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks, nii õnnetusjuhtumi korral, ägedate haigusseisundite korral ja esmaabi osutamiseks.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • Oskab kirjeldada esmaabi olemust ja üldpõhimõtteid
 • Teab mida tähendab elustamise A, B, C
 • Oskab arvestada esmaabi andmisel iseenda ja teiste turvalisusega
 • Oskab tegutseda õnnetuse olukorras (sh sise- ja välistingimuste iseärasused) ning kutsub abi ja suhtleb häirekeskusega
 • Oskab hinnata kannatanu seisundit (sh eluliste näitajate mõõtmine) ning valib kannatanust lähtuva esmaabi andmise taktika
 • Oskab kasutada õigeid esmaabi- ja elustamisvõtteid
 • Teab, mida tähendab kliiniline surm ja ajutüve surm
 • Oskab peatada verejooksu ning kasutab erinevaid sidumistehnikaid
 • Tunneb ära luumurrud, teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid ning oskab fikseerida kannatanu liigest
 • Tunneb ära šoki tunnused ja oskab aidata šokis kannatanut
 • Oskab anda abi erinevate mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Oskab, leiab ja kasutab erinevaid esmaabivahendeid, nii väliskeskkonnas kui siseruumides tegutsedes (ka töökohal)
 • Oskab kasutada AED elustamisaparaati
Õppe sisu Teemad:

 • Esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, abi kutsumine ja suhtlemine häirekeskusega, kannatanu abistamine nii väli- kui sisetingimustes, edasise tervisekahju ennetamine, õnnetuskoha hindamine, iseenda ja teiste turvalisuse tagamine õnnetuskohas, õnnetuskohas tegutsemine ja paanikaga hakkama saamine
 • Esmaabi A, B, C, kannatanu seisundi hindamine, eluliste näitajate mõõtmine, vabade hingamisteede tagamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, aju hapnikupuuduse ennetamine, teadvusetus ja kannatanu kehaasendid
 • Elustamine kliinilisest surmast (täiskasvanud, väikelaps ja imik), kliinilise surma olemus, AED elustamisaparaadi kasutamine, 
 • Esmaabi elektrilöögi, uppumise, mürgistuse, külmakahjustuse, söövituse, põletuse, kõrgusest kukkumise, lämbumise, poomine jne. korral
 • Esmaabi äkkhaigestumiste (epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, äge kõhuvalu, astmahoog
 • Eluohtlikud haigusseisundid (tunnused ja äratundmine) südame infarkt, ajuinfarkt, kopsutromb korral
 • Meditsiinilise šoki olemus, tunnused ja šokiseisundis inimese abistamine
 • Esmaabi erinevate traumade ja vigastuste korral – sisemised ja välimised verejooksud, keha pindmised ja sügavad vigastused, verejooksu peatamine, haavade erinevad sidumistehnikad ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud ja õiged lahastamise võtted, liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutus), erinevate kehaosade muljumised ja põrutused, silmakahjustused, lõike- ja torke vigastused, kopsuvigastused
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal ja välistingimustes (loovad lahendused)
Õppemeetodid* Loeng, õppefilmid, situatsioonide lahendamine, arutelu ja analüüs, videoanaüüs, rühmatöö, praktilisi näiteid elust enesest
Iseseisev töö* Videoanalüüs ja erinevate esmaabi testide sooritamine/harjutamine
Õppematerjalide loend Konspekt, e-keskkonnad, õppevideod
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ning  hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: 

 • kirjalik test
 • praktilise harjutuse demonstreerimine (ka elustamine kliinilisest surmast)

Hindamiskriteerium: 

 • testi sooritamine 85%
 • praktilise harjutuse demonstreerimine (ka elustamine kliinilisest surmast) 100%
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis aadressil Vana-Kalamaja 9a, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Praktilised esmaabivahendid, elustamise mannekeen ja AED elustamisaparaat

Lae alla õppekava.

Kursuse toimumise aeg: 21.-22.05.2022

Kursuse hind: 90 eurot, sh KM

Koht: Vana-Kalamaja 9a

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs