Õppekava: Tsi Nei Tsang kõhuteraapia kursus

 Tsi Nei Tsang kõhuteraapia kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava       

 1. Õppekava nimetus: Tsi Nei Tsang kõhuteraapia kursus
 2. Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk ja õpiväljundid: Õppija planeerib ja viib läbi Tsi Nei Tsang kõhuteraapia seansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinu isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
  Õpiväljundid: Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija viib läbi Tsi Nei Tsang kõhuteraapia seansi, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst
 4. Sihtgrupp: Kõik Tsi Nei Tsang kõhuteraapia kursusest huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.

 1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 20 tundi, millest 4t on teooria, 12 t on praktika ja 4t iseseisev töö.

Õppevahendid: massaažilaud, matid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus: Tsi Nei Tsang kõhuteraapia baseerub Tai ja Hiina meditsiini käsitlusel siseorganitest. Tehakse soojenduseks pehmeid, ja aeglaseid võtteid. Hiljem kasutatakse ka kliendi hingamist ja kindlate organite hääle väljendusi. Massaazi tehakse nii kuivalt kui õliga.

Tsi Nei Tsang kõhuteraapia näidustused ja vastunäidustused

Lisaks üldistele massaaži vastunäidustustele tuleb siseorganite teraapia puhul jälgida spetsiifiliselt iga organi seisukorda  ja nendest  vastunäidustustest räägime tunnis spetsiifiliselt.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: Õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium: Õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest; · valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus Tsi Nei Tsang kõhuteraapia tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 20 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks:  100 eurot.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

 

 

 

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs