Õppekava: Saunateraapia

Saunateraapia kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava    

  1. Õppekava nimetus: Saunateraapia kursus
  2. Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  3. Eesmärk: Õppija planeerib ja viib läbi saunateraapiaseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast.                                                        Õppe läbinud isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvas ettevõttes või ettevõtjana.            Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija viib läbi saunateraapiaseansi, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst.
  1. Sihtgrupp: Kõik saunateraapia kursusest huvitatud isikud.                                                                     Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.
  1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 30 tundi, millest 8h on teooria, 16h on praktiline õpe ja 6h isesisev töö.                                                                                                                                     Õppevahendid: Massaažilaud, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, mesi, vihad, ravimuda, sool jm.
  1. Õppeprotsessi kirjeldus: Saun on meile kõigile väga tuttav koht, kuid on hämmastav, kui palju tarkusi on meie esiisad saunakombestikus kasutanud ja kui vähe me seda tavaliselt mõistame ja kasutame. Saunateraapia kursusel räägime lahti saunaskäigu pärimusliku poole ja arutleme, millega tasub edasi minna ja mida uut võiks tänapäeval juurde lisada. Räägime vihtade tegemisest, erinevatest taimedest saunas, leili mõjust ja kasutamisest, niiskusest, temperatuurist jpm. Õpetame vihtlemist, kehakoorimisi ja massaaži nii soola, mee kui ravimuda ja -saviga. Kehakoorimise materjalid on kursuse hinna sees.                                                                                            I osa:   Saunarituaal. Saunateraapia spetsiifika. Saunateraapia näidustused ja vastunäidustused.      II osa:  Vihtlemistehnikad, mikrokliima saunas. Protseduuriks vajalikud vahendid, vihad.                III osa: Kehakoorimised, massaaž

       Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

       Materjalid: Konspekt.

  1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias ja koostööpartneri saunaga ruumis. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks tagatud vajalikud vahendid.
  2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75 % tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

         Hindamismeetod: Õppija demonstreerib vihtlemist ja massaaži tegemist saunalaval,  arvestades              kliendi vajaduste ja soovidega.

         Hindamiskriteerium: Õppija omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest; valmistab ette              töökoha saunateraapia tegemiseks vastavalt juhendile; rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab                      näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale           ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab ergonoomiliselt õigeid keha-asendeid;                            valmistab ette ja korrastab töökoha.

  1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus saunateraapia tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 30 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks:  150.- eurot (ühekordse maksena) või

50.- eurot (osamaksetena) kokku 3 korda.

 

Info: telefonil 5517157 või e-mailil: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs