Õppetöö korraldus

Vastuvõtt Terviseakadeemiasse

Dokumentide vastuvõtt kestab 01.06.2022 – 30.09.2022. Uued erialaõppe kursused algavad septembris 2022.

Terviseakadeemia sisseastumise info leiad siit ja vastuvõtu info siit.


Akadeemiline kalender

Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini (juulis loodusravipäevad, augustis praktikalaager).

Õppetöö hõlmab järgmist:

 • Tunniplaani alusel toimuv erialane väljaõpe, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist õpet (tavaõpe 2-aastane programm, intensiivõpe 1-aastane programm)
 • Erialane praktika (iseseisev praktika)
 • Osalemine praktikalaagris (augustis)
 • Osalemine Loodusravipäevadel (juulis)
 • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade kursustel ja laagrites
 • Praktiliste ja teoreetiliste eksamite sooritamine
 • (lõpu)tööde koostamine ja kaitsmine ning lõpueksam

Õppemaks

Õppimine Terviseakadeemias on tasuline, vaata infot õppemaksu kohta.


Tunniplaan

 • Uue õppeaasta tunniplaan avaldatakse õppijatele hiljemalt augustis kodulehel parooliga kaitstud sektsioonis.
 • Õppeaasta vältel saab tunniplaani jälgida SIIN.

Õpetamismeetodid

 • Loengud
 • Seminarid
 • Harjutustunnid
 • Praktika
 • Praktikalaagrid
 • Väljasõidud

Õigused ja kohustused

Terviseakadeemia:

 • võimaldab õppijal osaleda õppetöös vastavalt eriala õppekavale;
 • omab õigust teha muudatusi tunniplaanis. Muudatuste puhul (näiteks õpetaja haigestumine või muu eriolukord) peab sellest teavitama võimalikult varakult ning tagama õppekavas ettenähtud tundide toimumise mõistliku ajavahemiku jooksul või leppima õppijatega kokku muu lahenduse;
 • omab õigust teha muudatusi õppekavas (näiteks õppeainete asendamine) mõjuvatel põhjustel. Muudatuste puhul peab tagama õppemahu säilimise või selle mittevõimalikkuse korral (näiteks kui õpperühm ei tule täis) proportsionaalselt vähendama õppemaksu;
 • omab õigust kõrvaldada õppetööst õppija, kes süstemaatiliselt rikub Terviseakadeemia Hea Tava ja häirib oma käitumisega õpetajaid ja/või kaasõppijaid;
 • omab õigust õppija poolt õppemaksu tähtajaks tasumata jätmisel, Terviseakadeemia mitteteavitamisel ning vastavasisulise kokkuleppe mittesõlmimisel, arvestada tasumata summalt viivist 0,5% päevas;
 • omab õigust kõrvaldada õppetööst õppija, kellel on tekkinud õppemaksu võlg kolme kuutasu  ulatuses;
 • omab õigust õpperühma mitte avada või selle tegevus lõpetada, kui grupis on vähem kui kuus tasulist õppijat, pakkudes sellisel juhul õppijale võimaluse valida järgneva vahel:
 • maksab õppemaksu tagasi ulatuses, mille eest õppija ei ole õppekava järgset teenust saanud;
  • võimaldab õppijal üle minna teisele erialale;
  • liidab õppija õpperühma teise õpperühmaga;
  • lepitakse kokku muu osapooli rahuldava lahenduse (näiteks muudes õppeainetes osalemine).

Õppija:

 • omab õigust osaleda eriala õppetöös õppetöö perioodil;
 • omab õigust vahetada valitud eriala;
 • omab mõjuvatel põhjustel õigust taotleda õppimist individuaalse õppekava alusel;
 • omab õigust saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas;
 • kohustub tasuma õppetöö eest õppemaksu;
 • kohustub teavitama õppemaksu tasumise tähtajast kinnipidamise takistusest koheselt Terviseakadeemiat ja leppima Terviseakadeemiaga kokku uue tasumise tähtaja;
 • kohustub igal õppepäeval allkirjastama registreerimislehe või täitma elektroonse registreerimise vormi, mille alusel peetakse õppetöös osalemise kohta arvestust;
 • kohustub järgima ja käituma Terviseakadeemia Hea Tava järgi.

Õppepuhkus

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas täiskasvanute koolituse seaduse alusel. See, kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, seadus ei sätesta ning see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Vt täpsemalt: https://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/oppepuhkus-ja-koolituse-rahastamine


Lõpetamine 

Lõpetamise eelduseks on kõikide õppekava ainete läbimine, ettenähtud praktikatundide ja eksamite sooritamine ning lõputöö kaitsmine ja praktilise lõpueksami sooritamine. Rohkem infot lõpetamise kohta leiad SIIT

Õppekava edukalt läbinule väljastatakse kooli lõputunnistus, mis kinnitab ettevalmistust kutseeksamiks.

Tutvu meie kooli dokumentatsiooniga:

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs