'

Õppetöö korraldus kuni 10.01.22

  Head õppijad!

  Seoses Vabariigi Valitsuse antud korraldusega toimuvad perioodil 25.10.21-10.01.22 muudatused õppetöö korralduses.

  Vabariigi Valitsus kehtestas alates 25.10.2021 täiendavad kontrollmeetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täpsemalt saab
  lugeda kriis.ee [1] lehelt. Koolituste korraldamine siseruumides on lubatud järgmistel tingimustel:

  * Täidetud on hajutatuse nõue ning on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Desinfitseerimisnõuete täitmine
  toimub Terviseameti juhiste kohaselt.
  * Koolitusel osalejatel peab olema COVID-19 tõend vaktsineerituse või  läbipõdemise  kohta. NB! Negatiivse testimise tõendiga enam
  koolitusel kontaktõppes osaleda ei saa.
  * Covid-19 tõendit ei pea näitama:
  o   alla 18-aastane isik
  o   isik, kelle vaktsineerimine ei ole arsti otsusel võimalik tema terviseseisundit arvestades, kui ta esitab selle kohta arsti poolt
  väljastatud tõendi
  * Erandina ei ole COVID tõendi esitamine kohustuslik juba alustatud täienduskoolitustel ja nendega seotud eksamitel, mis on vajalikud
  teatud ametitel töötamiseks nõutud tähtajaliste kutsetunnistuste saamiseks (vt kutsekoda.ee [2]). Viimase all on silmas peetud nt merenduse, lennunduse ja avamereenergeetika valdkonna töötajate, aga ka autojuhtide ameti- ja täiendkoolitusi (sh ohtliku veost vedavate autojuhtide ADR-koolitused). Ka mainitud erandjuhtudel tuleb siiski jälgida üldpõhimõtteid nagu osalejate hajutatus ning kontaktide vähendamine, kaitsemaskide kandmine ja desifintseerimisnõuete jälgimine. Maski ei pea kandma, kui see ei ole tervislikel või muudel olulistel põhjustel (sh tegevuse iseloomu arvestades) mõistlik või osaleja tõendab omal soovil  COVID-19 vaktsineeritust või läbipõdemist. Lisaks ei pea kaitsemaski kandma teenuse osutamist
  toetav viipekeeletõlk.
  * Teenuse osutamise ajal peab koolituse korraldaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise. Kui kohane ja
  vajalik, siis tuleb kontrollida osalejate tõendi ehtsust ja kehtivust ning põhjendatud kahtluse korral tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse.
  * Koolitaja/juhendaja/nõustaja peab järgima enda tööandja töökeskkonna riskianalüüsis ette nähtud riskide maandamise meetmeid teenuse toimumise kohas.
  * Osaleja(tel) ja koolitajal/juhendajal/nõustajal on sõltumata tõendi kontrollimisest soovitav kanda kaitsemaski olukordades, kus teenusel osaleb palju inimesi ning turvalise distantsi hoidmine ei ole võimalik.
  * Kui koolitust  ei ole võimalik läbi viia või teenust ümber korraldada, peatatakse koolitus kuni piirangute ära langemiseni.  Kui tööturukoolituse tegelik lõpp on hilisem kui 12 kuud koolituse algusest, võib pikendada koolituse perioodi peatatud aja võrra.
  Kokkuleppel töötukassaga võib koolituse perioodi pikendada peatamise perioodist pikemalt.
  * Koolituse korraldaja tagab, et koolitaja/juhendaja/nõustaja ei osuta teenust haigena. Kui koolitusel osalejal on  haigusnähud, palub teenuse
  osutaja haigusnähtudega kliendil lahkuda koolituselt ja pöörduda perearsti poole.

  Lisainfo info@krautman.ee või 551 7157.